Yogi Berra (1925–2015)
Terrific Interview With Nintendo Game Designer Yoshiaki Koizumi

“Thinking about the camera is game design, too.” (Via Kottke.)

Thursday, 29 November 2007

Ads via The Deck Ads via The Deck