Terrific Interview With Nintendo Game Designer Yoshiaki Koizumi

“Thinking about the camera is game design, too.” (Via Kottke.)

Thursday, 29 November 2007